Νεο board από VIA

που θα χρησιμοποιηθεί για πολύ πιο γρήγορα και με πολλές δυνατότητες κινητά.

  • I found this site using [url=http://google.com]google.com[/url] And i want to thank you for your work. You have done really very good site. Great work, great site! Thank you!

    Sorry for offtopic

  • Thank you very much! Sooooo kind words of you! i really love helping people with technology. Keep posting commnets, that's my reward ...