Οι εντολές του twitter - twitter commands

@username + message στέλνει ένα μυνημα σε όποιον επιθυμούμε αλλά μπορει να διαβαστεί από όλους και μπορει να το απαντήσει αυτός στον οποίο στάλθηκε directs a twitter at another person, and causes your twitter to save in their "replies" tab. Example: @meangrape I love that song too! D username + message στέλνει ένα προσωπικό μυνημα που μπορει να το διαβάσει μόνο αυτός στον οποίο το στείλαμε sends a person a private message that goes to their device, and saves in their web archive. Example: d krissy want to pick a Jamba Juice for me while you're there? WHOIS username Μας δίνει πληροφορίες γι αυτον που επιθυμούμε retrieves the profile information for any public user on Twitter. Example: whois jack GET username μας επιστρέφει την τελευταία απάντηση του ατόμου που επιθυμούμε retrieves the latest Twitter update posted by the person. Example: get goldman NUDGE username στέλνει μια υπενθύμηση στο άτομο πυο θέλουμε, ρωτώντας τι κανει. reminds a friend to update by asking what they're doing on your behalf. Example: nudge biz FAV username μαρκάρει το τελευταίο μύνημα του ατόμου που μας ενδιαφέρει σαν σημαντικό μύνημα. marks a person's last twitter as a favorite. (hint: reply to any update with FAV to mark it as a favorite if you're receiving it in real time) Example: fav al3x STATS this command returns your number of followers, how many people you're following, and which words you're tracking. INVITE phone number sτέλνει ένα SMS μύνημα στο κινητό του φίλου που μας ενδιαφέρει. will send an SMS invite to a friend's mobile phone. Example: Invite 415 555 1212